• სამოქალაქო სამართალი
• ბიზნეს სამართალი
• შრომის სამართალი
• საოჯახო სამართალი
• მემკვიდრეობითი სამართალი
• ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი
• სამეწარმეო სამართალი
• სადაზღვევო სამართალი
• ადმინისტრაციული სამართალი
• სამშენებლო სამართალი
• საგადასახადო სამართალი
• საბაჟო სამართალი
• სახელმწიფო შესყიდვების სამართალი
• კონსტიტუციური სამართალი
• საერთაშორისო სამართალი

• წერილობითი და ზეპირი კონსულტაცია
• ხელშეკრულებების პროექტების მომზადება
• დოკუმენტაციის სამართლებრივი ანალიზი და კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა
• სამართლებრივი დასკვნების და რეკომენდაციების მომზადება
• წარმომადგენლობა მესამე პირებთან ურთიერთობაში, მოლაპარაკებების წარმოება
• წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებში, სასამართლოსა და არბიტრაჟში
• ლიცენზიისა და ნებართვის მოპოვებაში მხარდაჭერა
• ტენდერში მონაწილეობა
• საგადასახადო დავების მოგვარება
• ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები
• სამშენებლო საკითხები
• სესხთან დაკავშირებული ურთიერთობები
• ქირავნობა, იჯარა, აღნაგობა
• უძრავი ქონების რეგისტრაცია
• საოჯახო ურთიერთობების მოგვარება, განქორწინება, ალიმენტი
• მემკვიდრეობის მიღებასთან დაკავშირებული საკითხები
• შრომითი ურთიერთობები, შრომითი დოკუმენტაციის შემუშავება და სრულყოფა
• სადაზღვევო საკითხები
• ინტელექტურლური საკუთრების დაცვა, სასაქონლო ნიშნის, პატენტის რეგისტრაცია
• საქართველოს და უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის მიმოხილვა, კვლევა და ანალიზი

• ერთჯერადი მომსახურება
• გრძელვადიანი მომსახურება:
     - საბაზისო
     - სტანდარტი
     - პრემიუმი